Güncel Duyurular
Sempozyum Hakkında
SEMPOZYUMA KABUL EDİLEN VE BİLDİRİLERİNİ SUNAN KATILIMCILARIMIZIN BİLDİRİ METİNLERİNİN SON HÂLİNİ GÖNDERME TARİHİ 5 OCAK 2024 olarak belirlenmiştir. 

BİLDİRİLERİNİZİ LÜTFEN ŞABLONA UYGUN BİR ŞEKİLDE GÖNDERİNİZ.
ŞABLONU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

HAZIRLADIĞINIZ BİLDİRİYİ AŞAĞIDA BULUNAN BAĞLANTIYA YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.
TAM METİNLERİNİZİN SON HÂLİNİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Dosyalarınızı yüklerken dosya adını ADSOYAD_BİLDİRİBAŞLIĞI şeklinde hazırlayarak göndermenizi rica ederiz.
Örnek: AHMETYILMAZ_İSLAMDASANATESTETİKKâinattaki bütün güzellikler, Allah’ın eşsiz ve benzersiz sanatının tezahürüdür. Ahsenü’l-hâlikîn (yaratıcıların en güzeli) olan Allah, en güzel şekilde yarattığı (ahsen-i takvim) insandan yaratılış amacına uygun olarak yeryüzünde düzeni ve ahengi sürdürmesini istemiştir. Bu itibarla insan, kâinata bir sanatçı gözüyle bakıp ondaki estetik mesajları keşfetmeye çalışmalıdır. Sanat eserleri, Allah ile aramızdaki iletişimin daha farklı ve zengin bir şekilde kavranabilmesi için bizlere görme, duyma, algılama ve düşünme imkânları sunmaktadır.

Sanat eseri, her tür ve düzeydeki şekliyle bir dildir ve son tahlilde bizden anlaşılmayı bekler. Bu bağlamda İslam sanatı da hakikatin dili olmaya önem verir. İslam estetik algısının şuur alanı, varlık ve hakikati merkeze alarak, görsel, işitsel ve mekânla her türlü biliş, kavrayış, buluş tecrübemizi olgu-değer bütünlüğü içinde buluşturan bir genişlik ve derinliğe sahiptir. Bu bakımdan estetik zevki manadan soyutlayarak görsele ya da işitsele indirgemek yerine onu bütün boyutlarıyla anlaşılmayı bekleyen yeni bir dile taşımak gerekir. Çünkü geleneksel İslam sanatı, teşhire, teşhise ve suretlere değil, mana ve muhtevaya odaklanır.

İslam sanatları, tarih boyunca İslam’ı benimseyen milletlerin istidat ve kabiliyetleriyle ortaya koydukları yapı ve ürünlerdir. Bu eserler tarihsel süreçte farklı coğrafyaların, çeşitlilik, zenginlik ve renkliliğini yansıtmaktadır. Bu müktesebatın daha da geliştirilmesi için toplumsal duyarlılık ve bilincin artırılması gerekmektedir.

On dört asrı aşkın bir süredir İslam toplumlarının sanat ve estetik algısını oluşturan en güçlü kaynak İslam medeniyeti olmuştur. Mimaride ve diğer sanat dallarında ortaya konmuş nadide eserlerle insanlığa yepyeni bir boyut getiren İslam sanatını biçimlendiren fikir, temelde İslam inancıdır. İslam sanatı sadece bir ürünler kataloğu değildir. Aynı zamanda bir algılama ve görme biçimidir. Bu yüzden bize dini anlamada ufuklar açacak mahiyettedir.

İslam medeniyetinin zengin sanat ve estetik birikiminin gelecek nesillere aktarılması ve bu doğrultuda yeni nesillerin biçimlendirilmesi hayati önem arz etmektedir. Zira varlığımızın korunması ve geleceğe taşınması, çocuklarımızın sanatsal istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek yönde çalışmalar yapılmasıyla yakında ilgilidir.

İşte tertiplediğimiz Uluslararası İslam’da Sanat ve Estetik Sempozyumu ile bilim ve ahlak gibi insan ve toplum hayatı için vazgeçilmez bir değeri olan, yaşadığımız dünyayı biçimlendiren, güzelleştiren ve ona renk katan sanat ve estetiğin önemi bir kez daha vurgulanacak, bu konuda toplumsal duyarlılık ve bilincin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Bu hedef doğrultusunda tespit edilen konu başlıkları çerçevesinde nitelikli çalışmalarla ortaya çıkan bildirilere yer verilerek, Türkiye ve uluslararası bilim literatürüne katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amaçlarından birisidir. Sempozyum, konu başlıkları ile ilişkili bildiri sunmak isteyen tüm katılımcılara açık olup, multidisipliner bir anlayış ve amaçla düzenlenmektedir. Böylece çeşitli alanlarda akademik çalışmalar yapan değerli akademisyen, araştırmacı ve sanatkârların ilmî tartışmalarına, fikir alışverişlerine, disiplinler arası iş birliğine katkı sağlaması, yeni akademik araştırma alanlarına zemin oluşturması amaçlanmıştır.

İfade edilen bu çerçevede sempozyumun diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:
1- İslam sanatının ve estetiğinin mahiyeti ve özgünlüğü üzerinden inanca ve ahlaka tesirlerini tespit etmek
2- İslam sanatının felsefi arka planını yorumlamak
3- İslam sanatında estetiği çok yönlü olarak ifade ederek değerlendirmek
4- İslam dünyasında mimari, gelenekli sanatlar, edebiyat ve musiki alanlarında teşekkül eden mevcut birikimi değerlendirmek ve bu birikimi yarına taşımada ortaya çıkan yeni sorun ve söylemleri ele almak
5-İslam mimarisinin sorunlarını dile getirmek ve çözüme dönük teklif ve arayışları ifade etmek
6-İslam sanatının her alanında envanter çalışmalarının tespit edilmesi ile yeni araştırmalarda bu bilgileri kullanmak
7-Modern ve çağdaş sanatların Müslümanlar tarafından nasıl yorumlandığını tartışmak
8-İslam sanatının geleceği üzerine tartışmak ve yeni arayışları mevcut problemler ve arayışlar çerçevesinde konuşmak
About the Symposium
About the Symposium
All the beauty in the universe is a manifestation of Allah's unique and unparalleled art. Allah, the most beautiful of creators, has asked man, whom He created in the most beautiful form (ahsen-i calendar), to maintain order and harmony on earth in accordance with the purpose of his creation. In this respect, man should look at the universe with the eyes of an artist and try to discover the aesthetic messages in it. Works of art offer us the opportunity to see, hear, perceive and think in order to comprehend the communication between us and Allah in a different and richer way.
 
The work of art, in all its forms and levels, is a language and in the final analysis, it expects to be understood. In this context, Islamic art also attaches importance to being the language of truth. The field of consciousness of Islamic aesthetic perception has a breadth and depth that brings together all kinds of cognition, comprehension and invention experiences with visual, auditory and space in the integrity of fact-value by centering on existence and truth. In this respect, instead of abstracting aesthetic pleasure from meaning and reducing it to the visual or auditory, it is necessary to carry it to a new language waiting to be understood in all its dimensions. Because traditional Islamic art focuses on meaning and content, not on display, exposure and forms.
 
Islamic arts are the structures and products of the nations that have adopted Islam throughout history with their will and abilities. These works reflect the diversity, richness and colorfulness of different geographies in the historical process. In order to further develop this acquis, it is necessary to increase social sensitivity and awareness.
 
For more than fourteen centuries, Islamic civilization has been the most powerful source of art and aesthetic perception of Islamic societies. The idea that shapes Islamic art, which has brought a whole new dimension to humanity with its rare works in architecture and other branches of art, is basically the Islamic faith. Islamic art is not just a catalog of products. It is also a way of perceiving and seeing. Therefore, it is capable of opening horizons for us in understanding religion.
 
It is of vital importance to transfer the rich artistic and aesthetic accumulation of Islamic civilization to future generations and to shape new generations in this direction. Because the preservation of our existence and carrying it into the future is closely related to the work to develop the artistic talents and abilities of our children.
 
With the International Symposium on Art and Aesthetics in Islam, the importance of art and aesthetics, which have an indispensable value for human and social life, such as science and morality, and which shape, beautify and add color to the world we live in, will be emphasized once again and will contribute to increasing social sensitivity and awareness on this issue.
 
In line with this goal, one of the primary objectives of the symposium is to contribute to Turkey and international scientific literature by giving place to the papers produced by qualified studies within the framework of the topics determined. The symposium is open to all participants who want to present papers related to the topics and is organized with a multidisciplinary understanding and purpose. Thus, it is aimed to contribute to the scientific discussions, exchange of ideas, interdisciplinary cooperation of valuable academicians, researchers and artists who carry out academic studies in various fields, and to create a basis for new academic research areas.
 
Within this framework, other objectives of the symposium can be listed as follows:
1- To determine the effects of Islamic art and aesthetics on faith and morality through its nature and originality
2- To interpret the philosophical background of Islamic art
3- To evaluate aesthetics in Islamic art by expressing it in a multifaceted way
4- To evaluate the existing accumulation in the fields of architecture, traditional arts, literature and music in the Islamic world and to address the new problems and discourses emerging in carrying this accumulation to tomorrow
5-To express the problems of Islamic architecture and to express proposals and searches for solutions
6-To determine inventory studies in every field of Islamic art and to use this information in new researches
7-Discuss how modern and contemporary arts are interpreted by Muslims
8-Discussing the future of Islamic art and discussing new searches within the framework of current problems and searches
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 2 | Bu Ay: 819 | Bu Yıl: 2557 | Toplam: 11291