Güncel Duyurular
KONU BAŞLIKLARI
KONU BAŞLIKLARI
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İSLÂM, SANAT VE ESTETİK

İslâm’da Sanat ve Estetiğin Mahiyeti, Kapsamı, Çerçevesi
İslâm Sanatının ve Estetiğinin Kaynakları, Temel Prensipleri, Niteliği, Felsefesi
İslâm Sanatının Kökeni ve Özgünlüğü
İslâm Sanat ve Estetiğinin Kaynağı Olarak Kur’ân-ı Kerîm ve Nebevî Öğretinin Tahlili
Sanat ve Estetik Açısından Kur’an Semantiği (Esmâ-i Hüsnâ, Üsve-i Hasene, İhsan-Muhsin, Cemâl, Zinet-Tezyîn-Tezeyyün-Mevzûn, İbtidâ’-Bedî’, Sûret-Tasvîr-Musavvir, vb.)
Nebevî Öğretide Estetik Tasavvuru
Varlık Âleminin Gözbebeği (Ahsen-i Takvîm) İnsandaki Bedî’î ve Estetik Kabiliyet
İslâm Entelektüel Geleneğinde Estetik Perspektifler
İslâm Sanat ve Estetiğine Oryantalist Yaklaşımlar
İslâm Sanatında Estetik ve Etik, Sanat ve Estetik Ahlâkı
İslâm İnancının İslâm Sanatı Üzerindeki Etkisi
Sanat Tasavvurunda Felsefi Arka Plan ve Kültürel Çözümleme
İnanç ve Kültürün Taşıyıcısı Olarak Sanat ve Estetik
Sanat ve Medeniyet İlişkisi, Medeniyetin Dili Olarak Sanat
Sanat ve Hürriyet İlişkisi
Medeniyetimizde Sanatçı Kimliği
Tasavvufun Sanat ve Sanatkar Üzerindeki Etkisi
Söz Estetiği
Düşünce Estetiği
Ruh Estetiği
Kalp Estetiği
Davranış Estetiği
Aşk Estetiği
Çevre Estetiği
Kulluk Sanatı-Müslümanca Yaşama Sanatı (ihsan-muhsin, hayır-hasenat)              
 
İSLÂM DÜNYASININ SANAT VE ESTETİK ALANINDAKİ BİRİKİMİ
İslâm Dünyasında Edebiyat/ Güzel söz söyleme sanatı
İslâm’da Şiir ve Şair Algısı
Bir Edebî Tür Olarak Romanın Etkin Kullanımı
İlahiyat ve Din Dilinde Kurgu, Üslup ve Sunum Sorunları
Bütün Dünyaya Hitap Edebilecek Yeni Dil ve Söylem İhtiyacı
Çocuklara ve Gençlere Dönük Olarak Geliştirilmesi Gereken Edebî Dil
 
İslâm Dünyasında Mimari
İslâm Medeniyetinde Şehirleşme ve Mimari
İslâmî Mimaride Yerellik ve Evrensellik
İslâm Mimarisindeki Motifler
Mimaride Yeni ve Doğru Sentezler
İslâm Mimarisinin Şaheserleri
Örnek Mimar Biyografileri
Envanter Çalışmaları
 
İslâm Dünyasında Musiki
Dînî Musikinin Meşruiyeti ve Çerçevesi
İslâm Dünyasında Dînî Musiki ile İlgili Birikim
Müziğin Evrensel Dilinin Etkin Kullanımı
Çocuklara ve Gençlere Dönük Dini Musiki Çalışmaları
Cami ve Tekke Musikisinde Mahalli Unsurlar
Popüler Kültürün Dini Musiki Üzerindeki Etkisi
Örnek Musikişinas Biyografileri
 
İslâm Dünyasında Gelenekli Sanatlar
(Hüsn-i Hat/Kaligrafi, Tezhib, Katı’, Ebru, Nakış/Süsleme, Ciltçilik, Dokuma, Ağaç, Taş, Maden, Seramik/Çini İşlemeciliği, Resim/Minyatür)
Gelenekli Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik
Gelenekli Sanatlarda Maneviyat Sembolleri
Gelenekli Sanatlarda Yeni Arayışlar
Kaybolmaya Yüz Tutan Gelenekli İslâm Sanatları
Gelenekli Sanatlarda Örnek Sanatkâr Biyografileri
İslâm Sanatlarının Her Dalında İslâm Dünyasındaki Birikimi Ortaya Koyan Bibliyografik Çalışmalar
Gelenekli Sanatlarla İlgili Envanter Çalışmaları
Literatür Araştırmaları (Örnek: Tezyini Sanatlar Hakkında Literatür Araştırması)
 
İslâm Dünyasında Modern/Çağdaş Sanatlar (Karikatür, Tiyatro, Sinema, Fotoğrafçılık)
Bir Medeniyet Dili Olarak Görsel ve İşitsel Sanatların Önemi Ve Etkin Kullanımı
İslâm Dünyasında Karikatür Çalışmaları
İslâm Dünyasında Tiyatro Çalışmaları
İslâm Dünyasında Sinema
İslâm Dünyasında Fotoğrafçılık
 
İSLÂM SANATLARINDA GELECEK PERSPEKTİFİ
İslam’ın Hayata Yansıyan Yüzü Açısından Sanat ve Estetik
Türk ve İslâm Dünyası’nın Kültür ve Medeniyet Vizyonu
Küresel Kültür Baskısı Altında İslâm Sanatları
İslâm Sanatlarındaki Dönüşümler ve Yeni Arayışlar
Sanat ve Estetik Konusundaki Tartışma, Ayrışma, Sorunlar ve Tasavvurlar
Sanat ve Estetik Konusundaki Neşriyat
Sanat ve Estetik Eğitimi
Sanat ve Estetikle İlgili Tecrübenin Yeni Nesillere Aktarımı
SUBJECT HEADINGS
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK
 
ISLAM, ART AND AESTHETICS
 
The Nature, Scope and Framework of Art and Aesthetics in Islam
Sources, Basic Principles, Nature, Philosophy of Islamic Art and Aesthetics
Origin and Originality of Islamic Art
Analysis of the Qur'an and Prophetic Teaching as the Source of Islamic Art and Aesthetics
Qur'anic Semantics in terms of Art and Aesthetics (Esmâ-i Hüsnâ, Usve-i Hasene, Ihsan-Muhsin, Jamâl, Zinet-Tezyîn-Tezeyyün-Mevzûn, Ibtidâ'-Bedî', Sûret-Tasvîr-Musavvir, etc.)
Conception of Aesthetics in Prophetic Teaching
The Pupil of the Universe of Existence (Ahsen-i Takvîm), the Human Being's Bada'î and Aesthetic Capability
Aesthetic Perspectives in Islamic Intellectual Tradition
Orientalist Approaches to Islamic Art and Aesthetics
Aesthetics and Ethics in Islamic Art, Art and Aesthetic Ethics
The Impact of Islamic Faith on Islamic Art
Philosophical Background and Cultural Analysis in the Conception of Art
Art and Aesthetics as a Carrier of Belief and Culture
Relationship between Art and Civilization, Art as the Language of Civilization
The Relationship between Art and Freedom
Artist Identity in Our Civilization
The Impact of Sufism on Art and Artists
Word Aesthetics
Aesthetics of Thought
Spirit Aesthetics
Heart Aesthetics
Behavior Aesthetics
Love Aesthetics
Environmental Aesthetics
The Art of Servitude - The Art of Muslim Living (ihsan-muhsin, charity-hasenat)              
 
THE EXPERIENCE OF THE ISLAMIC WORLD IN THE FIELD OF ART AND AESTHETICS
Literature in the Islamic World / The art of eloquence
Poetry and Poet Perception in Islam
Effective Use of the Novel as a Literary Genre
Problems of Fiction, Style and Presentation in Theology and Religious Language
The Need for a New Language and Discourse to Address the Whole World
Literary Language for Children and Young People
 
Architecture in the Islamic World
Urbanization and Architecture in Islamic Civilization
Locality and Universality in Islamic Architecture
Motifs in Islamic Architecture
New and Correct Syntheses in Architecture
Masterpieces of Islamic Architecture
Sample Architect Biographies
Inventory Studies
 
Music in the Islamic World
Legitimacy and Framework of Religious Music
Accumulation of Religious Music in the Islamic World
Effective Use of the Universal Language of Music
Religious Music Studies for Children and Young People
Local Elements in Mosque and Tekke Music
The Impact of Popular Culture on Religious Music
Sample Musicians Biographies
 
Traditional Arts in the Islamic World
(Hüsn-i Hat / Calligraphy, Tezhib, Katı', Ebru, Embroidery / Embellishment, Bookbinding, Weaving, Wood, Stone, Mine, Ceramic / Tile Embroidery, Painting / Miniature)
Composition and Aesthetics in Traditional Arts
Symbols of Spirituality in Traditional Arts
New Searches in Traditional Arts
Disappearing Traditional Islamic Arts
Biographies of Exemplary Artists in Traditional Arts
Bibliographic Studies Revealing the Accumulation in the Islamic World in Every Branch of Islamic Arts
Inventory Studies on Traditional Arts
Literature Research (Example: Literature Research on Decorative Arts)
 
Modern/Contemporary Arts in the Islamic World (Cartoon, Theater, Cinema, Photography)
The Importance and Effective Use of Audiovisual Arts as a Civilization Language
Cartoon Studies in the Islamic World
Theater Studies in the Islamic World
Cinema in the Islamic World
Photography in the Islamic World
 
FUTURE PERSPECTIVE IN ISLAMIC ARTS
Art and Aesthetics in terms of Islam's Reflection on Life
Culture and Civilization Vision of the Turkish and Islamic World
Islamic Arts under the Pressure of Global Culture
Transformations and New Searches in Islamic Arts
Debate, Disagreement, Problems and Conceptions on Art and Aesthetics
Publications on Art and Aesthetics
Art and Aesthetic Education
Transferring the Experience of Art and Aesthetics to New Generations

 
عناوين المواضيع المحتملة
 
الإسلام والفنون والجمال

ماهية الفنون والجمال في الإسلام، إطار مفاهيمي
مصادر الجمال والفنون في الإسلام، المبادئ الأساسية، والخلفية الفلسفية
جذور الفنون الإسلامية، وخصوصيتها
القرآن الكريم والسنة النبوية مصدران للجمال في الإسلام
سيميائية المفردات الجمالية في الإسلام، الأسماء الحسنى، أسوة حسنة، إحسان، محسن، جمال، زينة، تزيين، صورة، مصور.
التعاليم النبوية المتعلقة بالجمال
الإنسان وقابليته لإدراك الجمال
المقاربات المتعلقة بالجمال في التراث الإسلامي.
مقاربات المستشرقين للجمال في الإسلام

الأخلاق والجمال في الفنون الإسلامية، وأخلاق الجمال والفنون في الإسلام.
تأثيرات العقيدة الإسلامية على الجمال في الإسلام
الخلفية الفلسفية والثقافية للجمال في الإسلام
الفن والجمال من زاوية كونهما حاملين للعقيدة والثقافة
العلاقة بين الفن والحضارة، الفن لغة للحضارة.
العلاقة بين الفن والحرية
هوية الفنان في الحضارة الإسلامية
تأثيرات التصوف على الفنون والفنانين
جمال الكلمة
جمال الفكر
جمال الروح
جمال القلب
جمال التصرفات
جمال الحب
جمال البيئة
فن العبودية/ فن العيش الإسلامي


الميراث الإسلامي في الجمال والفنون
الأدب في العالم الإسلامي: فن الكلام الجميل، البلاغة
التصور الإسلامي عن الشعر والشعراء
الرواية كنوع من أنواع الأدب والتوظيف الفعال لها
إشكاليات الأسلوب والخيال والعرض في اللغة الدينية
الحاجة إلى لغة جديدة تخاطب العالم
الحاجة إلى لغة أدبية تخاطب الشباب والأطفال

 الآثار المعمارية في العالم الإسلامي
التمدن والبناء في المدن الإسلامية
العالمي والمحلي في الفن المعماري في الإسلامي
الزخارف في الفن المعماري الإسلامي
التواليف الجديدة والصحيحة في الفنون المعارية الإسلامية
روائع العمارة الإسلامية
عينة من السير الذاتية للفنانين المعماريين
الفنون الموسيقية في العالم الإسلامي
 الموسيقا الدينية: المشروعية
الميراث الموسيقي الديني في العالم الإسلامي
الموسيقا الدينية لغة عالمية وكيفية استخدامها
الأعمال المتعلقة بموسيقا دينية خاصة بالشباب والأطفال
عناصر الموسيقا الدينية في الجوامع والتكايا
تأثيرات الثقافية الشعبية على الموسيقا الدينية
سير حياة الموسيقين الدينيني


الفنون التراثية في العالم الإسلامي
فن السيراميك، فن الرسم وفن المنمنمات 
حسن الخط، التذهيب، فن الأبرو، فن النقش، فن التجليد،
التكوين والجماليات في الفنون التقليدية
الرموز و الروحانيات في الفنون التقليدية
مهام جديدة في الفنون التقليدية
الفنون الإسلامية التراثية التي توشك على الاختفاء
السير الذاتية للفنانين في الفنون التقليدية
دراسات ببليوغرافية متعلقة بالفنون التراثية في العالم الإسلامي في جميع فروع الفنون
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 4 | Bu Ay: 16 | Bu Yıl: 1233 | Toplam: 9967